NIKE ARENA ELVA KUNSTMURUVÄLJAKU SISEKORRAEESKIRJAD VÕISTLUSTE, ÜRITUSTE JA TREENINGUTE TOIMUMISEKS

KODUKORD

Väljaku kasutamine toimub tunniplaani ja/või lepingu alusel. Võistluste ja treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse väljaku administratsiooniga.

Väljaku administratsioonil on õigus kunstmuru vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult võistlusteks ja treeninguteks sulgeda.

Treener või treeninggrupi eest vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena ning veenduma selles, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ja väljak on korras.

Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest vastutab treener ja/või üritust korraldav organisatsioon. Tingimused:
    - inventar väljastatakse treenerile või vastutavale isikule
    - treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks
    - treeningu lõppedes tagastatakse väljaku korrasolek
    - kasutatud inventar paigutatakse oma kohale tagasi
    - rikutud inventari ja vahendite kohta koostatakse akt ning korvatakse tekitatud kahju

Kõik väljakul toimuvad treeningtunnid ja võistlused kooskõlastatakse väljaku administraatoriga.

Iga väljaku kasutaja ja külastaja kohuseks on täita väljaku kodukorda ning väljaku esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid. Kasutajad on kohustatud kinni pidama käitumisreeglitest väljakul:

    - väljakul ei ole lubatud treeningtundide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta
    - väljaku külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal
    - väljakule on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm ohtlikke esemeid),
pürotehnilisi vahendeid,
      alkoholi, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke), lipuvardaid
    - väljakule ei ole lubatud siseneda rulluiskudega vm sarnaste vahenditega ning koerte jm
      koduloomadega
    - väljakule on lubatud siseneda jalgrattaga vaid selleks, et see paigutada jalgrattaparklasse
    - väljakul on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all
    - väljakul ei ole lubatud suitsetamine
    - väljaku külastaja peab hoidma puhtust ja korda
    - väljakule pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest

Väljakule jäetud isiklike asjade eest väljaku administratsioon ei vastuta.

VÄLJAKU KÜLASTAJA MEELESPEA

1. Väljakule pääseb ainult selleks ettenähtud kohtadest
2.   Väljaku külastajatel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningalal.
3.   Väljakule on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi (vm ohtlikke esemeid) ning pürotehnilisi vahendeid.
4.   Väljakule on keelatud kaasa võtta ja tarvitada alkohoolseid jooke, narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaaras jooke.
5.   Väljakul on keelatud viibida alkoholijoobes või muude narkootiliste ainete mõju all.
6.   Väljakul ei ole lubatud suitsetamine.
7.   Väljaku külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
8.   Väljaku külastaja peab täitma väljaku esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid.

VÄLJAKU KASUTAJA MEELESPEA

1. Väljaku kasutamine toimub tunniplaani ja lepingute alusel.
2. Treeningu lõppedes korrasta treeningala.
3. Puhasta ja tagasta inventar tagasi oma kohale.
4. Treeningvahendeid ja inventari on lubatud kasutada ainult määratud otstarbeks.
5. Ära sega oma tegevusega teisi treeningust osavõtjaid!
6. Kui treeningu käigus satub väljakule kivisid, siis tuleb need treeningu järgselt kohe eemaldada!
7. Hoia puhtust ja korda!
8. Täida väljaku administratsiooni juhiseid ja korraldusi!