Sisekorraeeskiri

Jalgpalliklubi FC Elva (edaspidi Klubi) treeningrühma vastuvõtmise, väljaastumise, väljaarvamise ning treeningmaksu tasumise tingimused ja kord


1. Treeningrühma vastuvõtmine
1.1. Treeningrühmas võib osaleda iga füüsiline isik alates 4 eluaastast.
1.2. Treeningutega liitumiseks tuleb esmalt ühendust võtta vastava grupi treeneriga ning edastada talle uue liituja nimi, täpne sünniaeg, isikukood, vald kuhu sissekirjutus tehtud ning kontaktisiku e-mail ja telefoni number. Esimesest treeningust alates on uuel liitujal õigus 30 kalendripäeva pikkuse prooviperioodi jooksul osaleda kõigil järgnevatel treeningutel tasuta. Kui ettenähtud prooviperiood on edukalt läbitud ning on soov treeningutega jätkata, siis tuleb täita liikmetaotlus. Järgnevalt saadab treener uuele liitujale e-maili, mis sisaldab juhiseid, kuidas internetis täita FC Elva liikmetaotlus, et saada täieõiguslikuks FC Elva jalgpalliklubi liikmeks. Alaealise eest ja nimel esitab avalduse tema vanem või eestkostja. Juhul, kui internetis pole võimalik liikmetaotluse vormi täita, siis on võimalik klubile esitada ka kirjalikult paberkandjal või elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatult) vastavad dokumendid: 1) Avaldus treeningutega liitumiseks; 2) Andmete ankeet; 3) Nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Antud dokumentide põhjad tuleb küsida jalgpalliklubist FC Elva.
1.3. Avaldus loetakse rahuldatuks, kui Klubi ei ole 3 (kolme) kalendripäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest teatanud avalduse rahuldamata jätmisest. Avalduse rahuldamata jätmisel ei pea klubi rahuldamata jätmist põhjendama.

2. Treeningrühmast väljaastumine ja väljaarvamine
2.1. Isik võib sõltumata põhjusest igal ajal treeningrühmast välja astuda, esitades Klubile kirjaliku omakäeliselt või elektrooniliselt allkirjastatud vormikohase avalduse. Alaealise eest ja nimel esitab avalduse tema vanem. Vormikohane avaldus on kättesaadav Klubi asukohas ja kodulehel.
2.2. Klubi võib isiku treeningrühmast välja arvata, kui isik on viivituses kolmel üksteisele järgneval kuul tasumisele kuuluva treeningmaksu tasumisega või võlgnetav summa ületab kahe kuu eest tasumisele kuuluva treeningmaksu summa, samuti juhul, kui isik kahjustab olulisel määral Klubi vara ja/või mainet. Isikule (alaealise korral tema vanemale) tuleb väljaarvamisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

3. Liikmemaksu tasumine
3.1. Liikmemaksu tasutakse Klubi poolt väljastatud arve alusel vähemalt üks kord kuu jooksul Klubi juhatuse poolt kehtestatud määras.
3.2. Liikmemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka siis, kui isik on treeningutest puudunud k.a. suvekuudel
3.3. Klubi võib isiku põhistatud avalduse alusel mõjuval põhjusel isiku liikmemaksu maksmisest ajutiselt või alaliselt vabastada. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige pikaajaline trauma või haigus, mis kestab rohkem kui neli nädalat. Mõjuvaks põhjuseks loetakse ka majanduslikku rasket olukorda.
3.4. Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksusoodustus (kirjaliku avalduse alusel).
3.5. Kui treeningrühmas osalemine lõpeb väljaastumise või väljaarvamise tõttu pärast 20 kuupäeva, tuleb liikmemaksu tasuda kogu kuu eest, kui Klubiga ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

4. Treeningud, võistlused ja puhkus
4.1. Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1-5 korda nädalas.
4.2. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid.
4.3. Kõigil treeninggrupi lastel(v.a. algajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel.
4.4. Võistlustele minnes meeskonna nimekirja kinnitatud (eelnevalt mängija või lapsevanemaga kokku lepitud) mängija peab ootamatust loobumisest esimesel võimalusel ette teatama. Kui võistkond on väljasõiduks kogunenud ja puudumisest pole teatatud, kuulub tasumisele trahv (antud turniirile ettenähtud personaalne osavõtumaksu suurune summa).
4.5. Kalendriaasta jooksul on treeneritele ja treeningutel osalejatele ettenähtud 28 päeva puhkust. Kaks (2) nädalat juuni-juuli perioodil ja kaks (2) nädalat jõuluvaheajal detsember-jaanuar. Puhkused ei mõjuta treeningmaksu.

5. Eesti Noorte Meistrivõistlustele registreeritud mängijad
5.1. Kõik noormängijad, kes on MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva all registreeritud ENMV-l osalevasse võistkonda, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.
5.2. Juhul kui mängija ei saa mingil põhjusel mängudel osaleda, on lapsevanem kohustatud teatama sellest varakult treenerile, et oleks võimalik teha muudatusi võistkonnas.
5.3. ENMV-le registreerunud mängija liikumine ühest klubist teise on lubatud ainult hooajavälisel ajal ning vastava kokkuleppe saavutamisel klubiga.
5.4. Muudel juhtudel toimuvad liikumised klubist klubisse EJL poolt kehtestatud noormängijate üleminekute korra alusel.

6. Lapsevanema kohustused
6.1. Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla, tekkivates küsimustes pöördub isiklikult kas treeneri või klubi juhtkonna poole.
6.2. Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel loobub enda ja teiste laste juhendamisest.
6.3. Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Võistlustel osalemiseks peab soetama oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvormi. Klubi võistlusvormi kuuluvad valge särk, punane särk, rohelised püksid ja punased jalgpallisokid.
6.4. Treeningutel peab kandma valget pluusi (või rohelist/punast pusa), rohelisi lühikesi pükse või musti pikki dressipükse ja jalas peavad olema punased jalgpallisokid.
Klubi sümboolikaga riideid saab tellida SIIT

7. Klubi kohustused

7.1. Klubi tagab kvalifitseeritud treenerid.
7.2. Klubi tagab laste turvalisuse ja õige ning eakohased treeningud.
7.3. Klubi tagab treeninguteks vajalikud tingimused.
7.4. Klubi tagab võimaluse osaleda Eesti (noorte) meistrivõistlustel.
7.5. Klubi tagab tasuta transpordi Eesti Meistrivõistlustel alates C-klassist.